Greater China

Chongqing Port takes RMB100m loan

Shanghai: Chongqing Gangjiu, the operator of Chongqing Port, announced that its subsidiary Chongqing Gangjiu Wanzhou Port Company plans to apply for RMB100m loan from Chongqing Rural Commercial Bank for the use of upgrading port facilities and replenishing working capital.

Chongqing Gangjiu will provide guarantees for the loan. [27/03/14]

Back to top button